Ping测试:

 • 线路
 • 最快节点
 • 最慢节点
 • 平均响应
 • 所有线路
 • 北京[联通] 3 毫秒
 • 德国[海外] 441 毫秒
 • 94 毫秒
 • 电信
 • 陕西西安[电信] 20 毫秒
 • 江西[电信] 148 毫秒
 • 50 毫秒
 • 多线
 • 北京[多线] 4 毫秒
 • 上海[多线] 34 毫秒
 • 17 毫秒
 • 联通
 • 北京[联通] 3 毫秒
 • 深圳[联通] 84 毫秒
 • 39 毫秒
 • 移动
 • 上海[移动] 28 毫秒
 • 深圳[移动] 52 毫秒
 • 41 毫秒
 • 海外
 • 香港[海外] 43 毫秒
 • 德国[海外] 441 毫秒
 • 229 毫秒

总体来看,这台服务器的运算速度明显无法和现在运营商提供的服务器相媲美,但是网速占优势(不过在我们家访问非常慢。。)